Hållbarhet

RedStar ser det som ett samhällsåtagande att verka för en hållbar syn på natur och miljö. Vi betraktar omsorg om miljön som en självklar del av verksamheten. Detta kärnvärde ligger till grund för våra investeringar i bland annat ett hållbart och effektivt odlingssätt, hållbara förpackningar för våra kunder och därför investerar vi mer i hållbara projekt med fokus på människa, natur och miljö.

I båda våra nederländska odlingsanläggningar i Dinteloord och i Tinte-Oostvoorne deltar vi i ett samarbete för utveckling av alternativ energihushållning. I Tinte-Oostvoorne pågår ett särskilt projekt som handlar om jordvärme. Regionen Nieuw Prinsenland, där RedStars Dinteloord-anläggning ligger, tillhandahåller en infrastruktur för att bedriva verksamhet med socialt ansvar i samarbete med flera olika parter. Läs mer om vår syn och vårt arbete för hållbar och innovativ odling.


Agro food cluster Nieuw Prinsenland ENG2

 

Wkk

Energi
Våra växthus har en värme-/elanslutning som producerar elektricitet och värme. Det ger oss möjlighet att använda energin på ett effektivt och miljövänligare sätt. All naturgas vi förbrukar används optimalt och den koldioxid som bildas leder vi in i växthuset så att den kan tas upp av tomatplantorna. Det stimulerar plantornas tillväxt samtidigt som vi inte släpper ut någon koldioxid.

RedStar vill bygga vidare på denna hållbara vision genom att använda restvärmen från den närliggande sockerbetsfabriken, Suiker Unie. Detta blir förhoppningsvis verklighet under 2019 och det är en del av ett samarbete inom Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland. Målet för 2021 är att optimera restvärmen med hjälp av en kompletterande förbindelse från hamn- och industriområdet Moerdijk, vilket möjliggör en optimal återanvändning av energi i området i närtid!


Vattenhushållning
Allt vatten som RedStar använder i växthusen är återanvänt (regn)vatten som blandas med spolvatten från den närliggande sockerbetsfabriken, Suiker Unie. Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland ligger i framkant när det handlar om vattenhushållning med ett unikt och hållbart vattensystem, som består i en hållbar lösning både för odlingsvattnet och för avfallsvattnet från odlingen.

Waterbassin3

● Regnvatten
Det regn som faller på växthusen täcker 95 % av RedStars vattenbehov. Detta vatten samlas i bassänger, renas och används i växthusen efter tillsats av växtnäring.

● Kompletterande spolvattenkälla
Den övriga delen av vattnet kommer från en hållbar spolvattenkälla. Under betkampanjen i Suiker Unie används mycket vatten. Detta processvatten renas en första gång och lagras sedan i en underjordisk spolvattenreservoar. I den här reservoaren, som är belägen mellan två lerlager, renas vattnet genom naturlig sandfiltrering. När odlingarna behöver vatten pumpas vattnet upp och färdigställs för användning i växthusen.


nieuws ondergrondse gietwateropslag 1 ENG


● Separat spillvattensystem
När spolvattnet har återanvänts några gånger har det en sammansättning som gör det olämpligt för odling. Vattnet är då odlingsavfallsvatten och leds då till en gemensam bassäng för odlingsavfallsvatten. Där renas vattnet så att det sedan kan släppas ut i dagvattensystemet.

Bekämpning
RedStar strävar efter att bedriva odlingen så ekologiskt som möjligt. Det betyder att vi i så stor utsträckning som möjligt använder naturliga (mikro)organismer och växtskyddsmedel för att bibehålla den naturliga balansen i växthuset. Förutom ett biologiskt angreppssätt arbetar vi allt oftare mekaniskt. Ett exempel på detta är att plocka blad för hand för att minska riskerna i växthuset.  

Återanvändning av material
Vid alla odlingsanläggningar samlar vi in och källsorterar avfallet. Dessutom komposteras de organiska resterna när växterna har gjort sitt. Stenullsmattorna återvinns och källsorteras i tre avfallskategorier: plastavfall, komposterbara växtrester och stenullsgranulat. Det bearbetade materialet kan sedan återanvändas i processen. 

 

Bestrijding7        Hergebruik4

 

Kring växthuset
Vi fäster också vikt vid floran och faunan utanför våra växthus. Vi använder bland annat hyllor för att underhålla växtligheten på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt. Het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland har dessutom ekologiska spridningskorridorer så att djur och växter ska kunna förflytta sig och spridas mellan två naturområden.